చిన్ననాటి స్నేహం

 చిన్ననాటి స్నేహం

రచన: అద్దంకి లక్ష్మి

కమల, విమల నేస్తాలు
ప్రేమతో కలిపెను హస్తాలు!
ఇరుగుపొరుగు పిల్లలు వీరు
ఇరువురు ఆడుకుంటారు జోరు!
తరువుల మధ్య తిరిగారు
చెరువులో ఈత కొడతారు!
బడికి ఇద్దరు వెళతారు
వడివడిగా నడుస్తారు!
చదువులలో ప్రథమంగా ఉంటారు
పదుగురు మెచ్చుకుంటారు!
క్రీడలలో వారిదే విజయం
ఆడితెస్తారు విజయ పతాకం!
రంగు రంగుల పూలను తెచ్చారు
హంగుగా దండలు గుచ్చారు!
దేవుని మెడలో వేశారు
ఆవుని కూడా కొలిచారు!
గెంతులు వేయిచు ఆడారు
వంతులు వారీగా గెలిచారు!
కలసి మెలిసి ఉంటారు
కలలు ఎన్నో కంటారు!
స్నేహానికి ప్రాణం ఇస్తారు
అహము లేకుండా ఉన్నారు!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!