దారం తెగిన గాలిపటం

కవితాంశం: ఇష్టమైన కష్టం

దారం తెగిన గాలిపటం
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: కాటేగారు పాండురంగ విఠల్

కలలో కనబడి నాలో కలవరం రేపావు
కంటికి కనిపించక తప్పించుకు తిరిగేవు
నీపై ఇష్టం నా కష్టాలన్ని మరిపిస్తున్నది
పగలు రేయి అణ్వేషించేలా చేస్తున్నది
నిద్రలేని రాత్రియే నా సహచరి ఐనది
అన్నపానీయములెరక్క గడుస్తున్నది
నా గుండె నీ నామాన్నే శ్వాసిస్తున్నది
ఇష్టమైన బాధ మదిని పిండుతున్నది
ఆత్మలేని ప్రాణంలా నిర్జీవంగా
రెక్కలు విరిగిన పక్షిలా
నడి సంద్రంలో చిక్కిన నావలా
దారం తెగిన గాలపటంలా
దిక్కు మొక్కులేక సంచరిస్తున్నాను
నీకై మొక్కుతూ మొక్కులు చెల్లించి
కొండా కొనల్లో తిరుగుతున్నాను
కష్టాలన్ని ఇష్టాలుగా భరిస్తున్నాను

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!