యుద్దాలు

కవితాంశం: ఇష్టమైన కష్టం

యుద్దాలు
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: కార్తీక్ నేతి

ఎందుకు జరుగుతుందో తేలిదు,
ఏం సాధించాడనికో అర్ధంకావట్లేదు,
ఎప్పుడూ అగుతుందో  ఎవరు చెప్పట్లేదు,
ఎటు చుసిన తుపాకుల మోతలు
దద్దిరుల్తున్నాయి దిక్కులు,
పట్టించుకునేదేవరు ప్రకృతమ్మ ఆర్తనాదాలు,
ఆకులూ రాలినట్టుగా రాలిపోతున్నాయి ప్రాణాలు,
నెల మట్టమవుతున్నాయి నోరు కట్టుకొని నిర్మించుకున్నా నిలయాలు,
ఎందుకు? ఈ పంతాలు పట్టింపులు,
సై అంటే అంటే సై అనే బదులు
చర్చించేందుకు ముందడుగులు వేస్తే
దొరుకును పరిష్కారాలు పోవుగద ప్రాణాలు,
మారణహోమంతో గెలుపు సాదించి
రక్తసిక్తమైన హస్తాలతో షేక్ హ్యండ్లు ఇచ్చుకుని
సమాదులపైన చేస్తారా పరిపాలనను

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!