అనుకున్నా

అంశం: ఇష్టమైన కష్టం

అనుకున్నా
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: ఎం .వి .ఉమాదేవి

నింగినేల కలిసే చోటు వరకూ
స్నేహం విస్తరణ సాగుతున్నది
కలతలేని వ్యాపకమొకటి
కలువలున్న కొలనులో
ప్రతిబింబం లా కనిపిస్తుంది
ఏకాంత నిశీధిలో ఏక్ తార సవ్వడిలా ..
నీ నవ్వు నిశ్శబ్ద తరంగాలు !!
అపోహల తెరలు కమ్మిన వేళ
పెంచుకున్న కొంచం ఇష్టం ..
కొండంత కష్టం గా తోచినపుడు
యెడ మొహం పెడమొహం తో
ఆస్థిత్వ గుంజాటనలో
అనుకోని సంఘటనతో
అహం వీడిన ఆత్మీయ క్షణం
ఇష్టమైన కష్టం ఇరువురి మధ్య ..మిత్రమా ..
కారణాలకి కోటి దండాలు !!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!