కొత్త జీవితం – మొదటి అడుగు

కొత్త జీవితం – మొదటి అడుగు
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: ఈయ్యుణ్ణి పార్ధ సారధి అయ్యంగార్

ఎవరికి తెలుసు మొదటి అడుగు మార్చగలదని
మానవ జీవితమును మార్చగలదని
కొత్త జీవితము నీకు ఇవ్వగలదని
మార్చగలదు నీ భవితనని
మొదటి అడుగు పరిధులను విస్తరించి
కొత్త కాంతిని చూసే ధైర్యం పెంచగలదు
అభివృద్ధి పథం వైపు నిన్ను నడిపించగలదు
మొదటి అగుడు మొదటి అడుగు నీ ప్రయాణం
నీవు వేసే మొదటి అడుగు అన్ని తలుపులు తెరుస్తుంది
నిన్ను నీవు చూసుకోవడానికి సరిచేసుకోవటానికి
నిన్ను ఇంతకు ముందు చూసావు
మొదటి అడుగు వేసి చూడు మార్పును
పొంది చూడు
మొదటి అగుడు మొదటి అడుగు నీ సాధనం
జ్ఞనం , ధర్మం ,దైవం తొడుతో
వేయి నీ మొదటి అడుగు
అది చూసి భయపడాలి నీ మృత్యువు
సాధించాలి కొత్త జీవితం ఎప్పటికైనా
మొదటి మొదటి అడుగు నువ్వు వేయి
తర్వాత నీతో కలుస్తుంది ప్రతి చేయి

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!