అంతంకాదా

అంతంకాదా రచన:: మల్లాదిసోమేశ్వరశర్మ ఎన్నాళ్ళు ఇంకెన్నాళ్ళు ఎన్నేళ్ళు ఎన్నిరకాలు ఏమిటీబాధ ఎన్నాళ్ళీబాధ కరుడుగట్టిన కరోనా ఈతిబాధలకరోనా చెప్పలేని బాధ చెప్పుకోలేనిబాధ పనులు లేవు సొమ్ములులేవు చదువులులేవు ఉద్యోగాలు లేవు ఆరోగ్యం లేదు ఆప్యాయతలులేవు

Read more

సీతాదేవి

సీతాదేవి రచన: మల్లాదిసోమేశ్వరశర్మ సీతాదేవి ఆదర్శ ప్రాయురాలు! పతిసేవాపరాయిణి! మార్గదర్శకురాలు! అసాధారణ పతివ్రతాశిరోమణి! ధర్మపరాయణురాలు! సదాచారసంపన్నురాలు! శౌర్యవంతురాలు! సాక్షాత్తు జగన్మాత! మహోన్నతగుణవంతురాలు! సంయమనవంతురాలు! మహాప్రసన్నురాలు! ధర్మాధర్మవిచక్షణవతి! సేవాతత్పరురాలు! అనుపమత్యాగశీలి! నిర్భయురాలు! ***

Read more

చదువు

చదువు రచన: మల్లాదిసోమేశ్వరశర్మ చదువులు కావాలి చదువే సర్వస్వం సంస్కారమబ్బు సభ్యతలబ్బు వినయమబ్బు వివేకమబ్బు మర్యాద లబ్బు గౌరవాలబ్బు హుందాతనమబ్బు హోదాతనమబ్బు పరువు ప్రతిష్ఠకలుగు సిరిసంపద‌లబ్బు చదువులుకావాలి చదువే సర్వస్వం చదువ దైవత్వం

Read more

విమర్శ

(అంశం :: “విమర్శించుట తగునా”) విమర్శ రచన::మల్లాది సోమేశ్వరశర్మ ఎవరినీ విమర్శించరాదు! ఎపుడూ విమర్శించరాదు! ఎక్కడా విమర్శించరాదు! తద్వారా మనోభావాలకు తగులు దెబ్బ! ఎవరి బాధలువారివి! ఎవరిపరిస్థితులువారివి! విమర్శ మంచిది కాదెవరికీ! కోపాలు

Read more

కాలానిదే గొప్ప

కాలానిదే గొప్ప రచన :: మల్లాదిసోమేశ్వరశర్మ కలికాలమహిమ అన్యాయ వంతులు అక్రమ కారులు దౌర్జన్య పరులు దోపిడీదారులు దొంగతనాలు కల్లాకపటాలు కుత్సిత బుధ్ధులు స్వార్ధపరులు అవివేకవంతులు రౌడీకారులు అమర్యాదస్తులు ఆశ్రితపక్షపాతులు దౌర్జన్య కారులు

Read more

పెంకిపెళ్ళాం

(అంశం: ” పెంకి పెళ్ళాం”) పెంకిపెళ్ళాం రచన :: మల్లాదిసోమేశ్వరశర్మ పెళ్ళాం పెంకీ! మొగుడేమో కొంటి! నాసామిరంగా! ఆ కాపురం అద్భుతమే! ఆవిడ చెబితే వినదు! ఈయనకు ప్రతీది వెటకారమే! మరియాసంసారంసంగతి! అబ్బో

Read more

అసూయ

అసూయ  రచన::మల్లాదిసోమేశ్వరశర్మ అసూయ తెచ్చువినాశనం! అసూయ పెంచు ద్వేషం! అసూయ యిచ్చు పగ అసూయ నుండిపుట్టు కోపం! అసూయ నుండి పుట్టు అసహనం! అసూయ నుండి పుట్టు ఈర్ష్య! అసూయనుండిసకల వికారాలుపుట్టు! అసూయ

Read more

దైవం

దైవం రచయిత :: మల్లాదిసోమేశ్వరశర్మ మనం దేముని నమ్ముతాం! బాధకలిగితే వారికే చెప్పుకుంటాం! ఆనందం మాత్రం ఆయనతో పంచుకోం! దేముడు అన్యాయాన్ని సహిస్తూ అక్రమాలను సహిస్తున్నాడు! చూస్తూ ఊరుకుంటున్నాడు శిక్ష వేయడంలేదు దాంతో

Read more

ఆకాశానికి నిచ్చెన

(అంశం::”ఆకాశానికి నిచ్చెన”) ఆకాశానికి నిచ్చెన రచయిత :: మల్లాదిసోమేశ్వరశర్మ మింగ మెతుకు లేదు మీసాలకు సంపెంగనూనె తినడానికి తిండి ఉండదు ఇంట్లో కుండలు కొట్టుకుంటాయ్ బయటకు వచ్చి లొల్లాయ్ కబుర్లు బడాయ్ కబుర్లు

Read more
error: Content is protected !!