నాకై నా ప్రేమ.

నాకై నా ప్రేమ

రచయిత :: జయకుమారి

నన్ను నన్నుగా ప్రేమించే ప్రేమ
నాకై నా నీడ గా నను చేరిన ప్రేమ.!!

ఆకాశం వలే నిర్మలమైన ప్రేమ.
నీలి మేఘమై నను కమ్మేసిన ప్రేమ.!!

తొలకరిచిరిజల్లులై నను తాకిన ప్రేమ.
ఆమని లా నను మురిపించే ప్రేమ.!!

ధరణి లా నను దాచుకున్న ప్రేమ.
గంగలా నను ముంచేసిన ప్రేమ.!!

నా పెదవులపై చిరునవ్వుకు కారణం అయిన ప్రేమ..
నా కంటి వెలుగు అయిన ప్రేమ.!!

గతజన్మలో మిగిలిపోయిన ఋణబంధమే.
ఈ జన్మలో నను చేరిన ప్రేమ.!!

నను నన్నుగా మార్చిన ప్రేమ.
నా తొడునీడై నను వెన్నంటి ఉండే ప్రేమ.!!
నా ప్రేమ…!!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!