దీపం జ్యోతి

దీపం జ్యోతి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మాధవి బైటారు”దేవి తనయ “నానమ్మ.. నానమ్మ.. చూశావా! నా పుట్టిన రోజు  కోసం నాన్న ఎన్ని కొన్నారో” అని సంబరపడిపోతు లోపలికి వచ్చింది.

Read more

నాహం కర్తా హరిః కర్తా సర్వ సంభవామ్

నాహం కర్తా హరిః కర్తా సర్వ సంభవామ్ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచయిత: శ్రీ PVRK ప్రసాద్ గారు సమీక్షకులు: మాధవి బైటారు” దేవి తనయ”       IAS

Read more

ఉల్లి రవ్వ దోశ

ఉల్లి రవ్వ దోశ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మాధవి బైటారు ” దేవి తనయ” “అత్తయ్యగారు, అత్తయ్యగారు. ” అంటూ వత్తులు చేసుకుంటున్న సుగుణమ్మ దగ్గరికి కోడలు

Read more

ఓ ప్యారి పానీపూరి

ఓ ప్యారి పానీపూరి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మాధవి బైటారు ” దేవి తనయ అక్కడెక్కడో ఉత్తరాదిన పుట్టినా నేడు ప్రతి గల్లీ లో బండి పై ఊరిస్తూ

Read more

ఓ యువత

ఓ యువత (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: మాధవి బైటారు “దేవి తనయ” జలజల పారే సెలయేరులా పరవళ్ళు తొక్కే  నదిలా ఉత్సాహం ఉరకలు వేసే ఓ యువత స్వామి

Read more

కృతజ్ఞత

కృతజ్ఞత (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: మాధవి బైటారు “దేవి తనయ”         ఊరికి కొద్దిగా దూరం లో ఉంది ఆ వృద్దాశ్రమం. అక్కడకి  ప్రతీ

Read more
error: Content is protected !!