అసలు “దొంగ ఎవరు”?

అసలు “దొంగ ఎవరు”? (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కందర్ప మూర్తి  అసలు “దొంగ ఎవరు?” భారతమ్మ ఉదయం నుంచి ఇల్లంతా చిందర వందర చేసి చికాకు పడిపోతోంది.

Read more

ఉల్లి రవ్వ దోశ

ఉల్లి రవ్వ దోశ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మాధవి బైటారు ” దేవి తనయ” “అత్తయ్యగారు, అత్తయ్యగారు. ” అంటూ వత్తులు చేసుకుంటున్న సుగుణమ్మ దగ్గరికి కోడలు

Read more

శివప్ప

శివప్ప (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:యాంబాకం ఒక అడవిలో ఒక భోయవాడు పేరు “శివప్ప” చిన్న గుడిసె వేసికొని కాపరం ఉండే వాడు. అతనికి ఇద్దరు భార్యలు గంగమ్మ,

Read more

శేష జీవితం

శేష జీవితం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వడలి లక్ష్మీనాథ్. “అక్కయ్య! ప్రసాదు నీకు కూడా ఫోన్ చేశాడా?” ఫోనులో అడిగాడు అన్నపూర్ణను పరంధామయ్య. ఆ చేసాడురా! అదే

Read more

రంగుల ప్రపంచం

రంగుల ప్రపంచం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:  డా.జె.చలం. అదొక అగాధం. భయంకరమైన చీకటి. ఎంత అరిచి గీపెట్టినా నాగొంతు నాకే వినబడలేదు. నా శరీరం నా స్వాధీనంలో

Read more

అందం

అందం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:పుష్పాంజలి రాఘవయ్య గారికి లేక లేక ఒక పాప పుట్టింది. రాఘవయ్యగారు ఆ పల్లెలో పెద్ద రైతు. బాగా కలిగినవాడు నలుగురుకి పెట్ట గలగినంతా

Read more

రంగడి జాతకాల పిచ్చి

రంగడి జాతకాల పిచ్చి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల సమయం. రంగడు ఊరికే మంచం మీంచి ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు. ఒళ్లంతా చెమటలు పట్టేసాయి.

Read more

గోరింటాకు

గోరింటాకు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఎం. వి. ఉమాదేవి ఆషాడమ్ వచ్చిందంటే గోరింటాకుకు రక్షణ ఉండదు. చెట్టుకనిపిస్తే చాలు, దూసేయడమే. పదేళ్ల చిలకకి ఎక్కడా గోరింటాకు దొరకడంలేదు.

Read more
error: Content is protected !!