అందం

అందం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:పుష్పాంజలి రాఘవయ్య గారికి లేక లేక ఒక పాప పుట్టింది. రాఘవయ్యగారు ఆ పల్లెలో పెద్ద రైతు. బాగా కలిగినవాడు నలుగురుకి పెట్ట గలగినంతా

Read more

అంజలి సరదగా కాసేపు మీతో

అంజలి సరదగా కాసేపు మీతో (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన :పుష్పాంజలి కరోనా వలన లాక్ డౌన్ కాలేజ్ లు బంద్.ఇకా చూడు అత్తయ్య ఇల్లు శరణ్యం అంజలికి .

Read more

వెలుగు

వెలుగు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పుష్పాంజలి రాత్రి 7గంటలు సమయం కావస్తున్నది. మానాన్న భోజనానికి వచ్చి కూర్చున్నారు. ఆయన రాత్రిపూట అన్నం మానేసి చాలారోజులైంది. ఒక 2చపాతీలు మాత్రమే తింటున్నారు. అమ్మ

Read more

మనసు లోని భావన

మనసు లోని భావన (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:పుష్పాంజలి బిక్ష్యం ఎత్తుకునే జంగమదేవర ఆయన ప్రేమలో సతీదేవి దక్ష్యాప్రజాపతి కూమారై. ఓం నమశివాయః ఓం నుండి ఓంకారం పద శబ్దం నుండి వెలవడే ద్వని ఈ ఓం..ఓం నమఃశివాయ

Read more

మనస్సా

మనస్సా (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:పుష్పాంజలి ఎక్కడక్కడా పరిగెత్తి పరిగెత్తి అలసితివా సొలిసితివా మనస్సా! గగనములోని నీలిమబ్బులా తొలకరి  వాన చినుకులోని ఒ ముత్యపు చిప్పలా. తొందరపడే కుాసే కోయిలలా ఝూంకారముతో  పుాదొటలో  తిరిగే  భ్రమరము

Read more

ప్రేమబంధం

వ్యాసం: ఐచ్చికం ప్రేమబంధం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) వ్యాసకర్త: పుష్పాంజలి    ఎంతా చెప్పిన ఎన్ని  మాట్లాడినా ప్రేమ అనే పదం గురించి కవులు వర్ణనలు కూడ సరిపొదు. ఎన్నో జ్ఞాపకాలు

Read more

గమ్యం

అంశం:సస్సెన్/హస్యం గమ్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: పుష్పాంజలి హే వస్తున్నావా లేదా రాత్రికి చెప్పు ఆనీల అయ్యో నీకు ఏమైనా పిచ్చి అంతా రాత్రిలోనా అయితే నన్ను మరిచిపోయి

Read more

వెలుగునీడలు

వెలుగునీడలు రచన : పుష్పాంజలి చదువు మనిషికి మహోన్నత స్దానమునే ప్రసాదిస్తే  జ్ఞానం అనే తత్వం నే కూడా బోదిస్తుంది… చేతి వృత్తిని  కొందరు కులవృత్తిగా ఎంచుకుంటారు కొందరు  కడుపుకూటి కోసం ఎంచుకుంటారు

Read more

జంతుప్రేమ

జంతుప్రేమ రచన: పుష్పాంజలి మనకు  ప్రియమైన  ఆహారం  దేవునికి  నేవేద్యం  చేసి నలుగురుకి  ప్రేమగా  పంచడం నిజమైన ఆనందం.. ఆహారం  ప్రతిప్రాణికి  అవసరమే అలాగే  ప్రేమ.. ప్రేమ అనేక రకాలుగా వుంటుంది.  అది

Read more

మొదటిజ్ఞాపకం

మొదటిజ్ఞాపకం రచన: పుష్పాంజలి ఒక ఉన్నత పాఠశాలలో రెండుజడలతో ఒక బ్యాగ్ భుజమునకు తగిలించి వారి మామయ్యతో పాటు ఒకింతా ఆనందంగా అత్రుతగా  ఒకింతా బిడియంగా నడుస్తు ఉన్నా పాపతో ఇదే చిట్టితల్లి

Read more
error: Content is protected !!