తొలి పరిచయం

తెలుగు సాహిత్య రంగంలో ఇప్పుడిప్పుడే తొలి అడుగులు వేస్తున్న కొందరు స్నేహితులతో కలిసి, ఒక సమూహంగా ఏర్పడి, మా రచనలు మరింత తేలికగా పాఠకులకి చేరాలి అన్న అభిలాషతో “తపస్వి మనోహరం” రూపకల్పన

Read more
error: Content is protected !!