దైవ స్వరూపులు

దైవ స్వరూపులు

రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి

కల్లాకపటం తెలియని వారు
మలినం అంటని హృదయం కలవారు
తన పర భేధమెంచని వారు
కోటి తారకలను మించి వెలుగునిచ్చే వారు

పాలుగారే చెక్కిళ్లతో ముద్దులొలికించే వారు
వచ్చీరాని మాటలతో అలరించే వారు
బుడిబుడి అడుగుల బుజ్జాయిలు వారు
వారి రూపులో దైవరూప దర్శనము

పసి రూపంతో మురిపించెను వారు
బోసి నోటితో భాధల్ని మరిపించే వారు
తల్లిదండ్రుల ఆశా దీపం వారు
ఇలలో నడిచే దైవ స్వరూపాలు వారు

పేదధనిక భేదమెంచరు వారు
ప్రియముగా పిలిస్తే చేరువవుతారు
అదిలించి బెదిరిస్తే దూరమవుతారు
మది నిండుగా ప్రేమను పంచి ఇవ్వు వారికి.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!