లక్ష్యపు తీరం

లక్ష్యపు తీరం

రచన: మీసాల చినగౌరినాయుడు

అక్కడొక అక్షరం
తారలా ప్రకాశిస్తోంది
జాగృతీ కిరణాలు
మొలుస్తున్నాయి
చీకటి దారుల్లో
వెలుగు పుస్తకమై…….

కొన్ని పదాలు
తేనెలో జలకాలాడి,
అమృతవాక్యాలుగా
రూపాంతరమై
ఊపిరులౌతున్నాయి
భాషోద్యమానికై…..

కొన్ని పుటలు
మౌనపు దారుల్లో
నిల్చొని
జ్ఞానమార్గాల గుండా
పరుగులు తీస్తున్నాయి
లక్ష్యపు తీరంలో
సేదతీరుటకు…..

కొన్ని మాటలు
భాషామంత్రాలై
కొన్ని యాసలు
తెలంగాణాలై
ప్రతి నాలుకపై నాట్యమాడే
స్వరగీతికలౌతున్నాయి….
అస్థిత్వపు పునాదికి
పొరాటపు జ్వాలకై…..

నీ అక్షరం అమరం
నీ కవనం అజారామరం
జయజయహో కాళోజీ
ప్రణామమిదే గురూజీ…
*******

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!