నా దేశ స్వేచ్చా స్వతంత్రాలు

అంశం: స్వేచ్ఛాస్వాతంత్రం ఎక్కడ!?

నా దేశ స్వేచ్చా స్వతంత్రాలు
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక

స్వేచ్చా స్వతంత్రాలు అందిన కాలం,
స్వేచ్చా వాయువులుపీల్చిన కాలం,
ఎందరో వీరుల త్యాగఫలం,మా ఖర్మ ఫలం,
స్వేచ్చా వాయువులు పొందిన దేశం,
బానిస బ్రతుకులు పోయిన దేశం,
భారతీయుల పాలన వచ్చిన దేశం,
హక్కు లన్ని చక్కగా పొందిన కాలం,సమర యోధుల పాలన కాలం,
స్వాతంత్య్రం పొందిన బహు కొద్ది కాలం,
ఆనందాలు అందిన రోజులు.
దౌర్జన్యులుపాలకులవుతున్నారు,నేడు
మేధావులు మౌనంగ ఉంటు న్నారు,నేడు
ఎక్కడ ఉంది?నా దేశ స్వేచ్చా స్వాతంత్య్రం,
ధనికులగుప్పెట్లోనలుగుతుంది,
పాలకుల పక్కల్లో పడుకుంటుంది,వారికి అండగా,
సామాన్యులకుదూరంగా, దోపిడీ దారులకు, దండిగా ఉంటున్నాయి..
నా దేశస్వేచ్చా,స్వాతంత్రాలు..

You May Also Like

One thought on “నా దేశ స్వేచ్చా స్వతంత్రాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!