ఉడుత ఉడుత ఉష్

ఉడుత ఉడుత ఉష్
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: యాంబాకం

ఉడుతలు బాబోయ్ ఉడతలు
గోడల మీద చిట్టి చిట్టి నడక
కొమ్మల మీద గబ గబ పరుగు
దౌడులు తీస్తూ ఉంటాయి!
చెట్టు కొమ్మల లో దాడి చేస్తూ
చెట్టు చివరి దాక వెళ్ళి క్షణం
తొర తొర గా కిందికి మళ్ళీ
దాడి  చేస్తూ ఉంటాయి!
భయం లేక నయం లేక చేతి
లోని పండు కొరికి పరేస్తాయి!
ఆ సరదా! ఆ సందడి ఉడుత
మా దొడి దారి లో ఉడతలు!
మా జామ చెట్టు పై ఉడతలు
అలకిడి జరిగిందో పారిపోవు
తొర తొరగా వచ్చి తొంగి చూసి
నటిస్తాయి మాయదారి ఉడుత
భలే రుచి భలే రుచి ఉడుతలు
కొరికిన జామకాయలు అండో
ఒంటరి తనాన్ని మరిపిస్తుంది
ఒకటి కాదు రెండు రెండు కాదు
మూడు,మూడు కాదు నాలుగు
నిముషం లో  పలకరిస్తాయి
కిటికీ దాక వస్తాయి
చటుక్కున తుర్ర్ మంటాయి
ఉరకలు పరుగులు క్రమ మంటాయి!
ఉడుతలంటే ఇష్టం పిల్లలకు
తాతాకి అవ్వకీ ఉత్సాహం
“ఉడుత ఉడుత ఉష్”అని
పాడుకొంటారు ఉడుతలంటే
పెద్ద పెద్ద చార్ల జుబ్బా తోడిగి
బొదుతోక కుచ్చులు పెట్టి ఏమి
షోకు ఏమి బడాయ్ ఆరపెట్టిన
దోస గింజలను కొరి కొరి పోట్టు
ఇచ్చి పోతుంది.మాదారి ఉడుత!
ఇష్టం సావాసాలకు ఉడుతలంటే మహాఇష్టం
రామునికి సైతం ఉడుత
సహాయం చేయగ పుణ్య
జీవి కదా ఉడుత!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!