అలుపెరగని గానానికి… అక్షరాభినందన

అలుపెరగని గానానికి… అక్షరాభినందన

రచన: వెంకటశాస్త్రి

అలుపెరుగని సుమధుర గాన ప్రవాహం
బాలుపాటవిన్న ప్రతి మది అయ్యేను దాసోహం
కీర్తి ఎంత సాధించినా కించిత్ లేదు గర్వం
ఆబాల గోపాలానికి ఆయనపాటంటే పర్వం
తొలి పాటనుండి గొంతున తగ్గని మాధుర్యం
భావితరానికి సంగీత విలువ చాటాలని తపన
అలనాటి తొలి అడుగునుండి ఒకేతీరు గమనం
కళామతల్లి సేవలో నిర్విరామంగా తరిస్తున్నగళం
నేటి యువగాయిక గళాలకి మీ గమనం స్ఫూర్తి
పండితారాధ్యుల వంశానికి మీరు ఎనలేని కీర్తి
మాతరానికి మీరుండడం ఎంతో గర్వ కారణం
తరాలెన్ని మారినా తీర్చుకోలేనిది మీ ఋణం
స్వరాలన్నీ మీగొంతున పులకించెను ప్రతి క్షణం
నీవు ఇక లేవన్నది నమ్మలేని నిజం….

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!