ఓ దేవుడా… నాకెందుకు ఈ శిక్ష

ఓ దేవుడా… నాకెందుకు ఈ శిక్ష

రచన: జీ వీ నాయుడు

ప్రేమ… చూస్తే రెండక్షరాలే
భరిస్తేనే.. ఘాడత తెలిసేది
ఎందుకు దాని జోలికి వెళ్ళానో
బోధ పడక బాదుకుంటున్నా
ఆహారం తినాలనే ఆలోచనే లేదు
నీరు తాగాలనే విషయమే మరిచా
నిద్ర.. ఎలాంటిదో మరిచి పోయా
ప్రేమ లో ఇంత పిచ్చి ఉందని
ఎరుగక వచ్చాను ఇరుక్కపోయాను
ప్రతి క్షణం నీ కోసమే ఎదురు చూపు
ప్రతి నిమిషం నీ ధ్యాసలోనే
నీ చూపుల్లో బంధీ అయ్యాను
నీ కంటికి కాటుక నయ్యాను
నీ వంటికి సబ్బు నయ్యాను
నీ నోటిలో నాలుక నయ్యాను
నీ పెదవులకు చిరునవ్వు నయ్యాను
అయినా ఓ ప్రేమా.. నీకు లేదే
నా మీద జాలీ దయా లాలనా
ఓ దేవుడా నాకెందుకు ఈ శిక్ష
ఇది నీ ప్రేమ కోసం తపించే నా హృదయస్పందన.
………………

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!