భంగపాటు

అంశం : నిశిరాతిరి

భంగపాటు
(తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: దాకరపుబాబూరావు

మిణుగురుల కాంతితో చీకటిని పారదోలుకుంటూ
చుక్కలదీపాలు వెలిగించుకున్న చిమ్మచీకటి ఆకాశం
మౌనమునిలా సాక్షాత్కారమౌతున్నప్పుడు…
నిశ్శబ్దాన్ని తోడుతెచ్చుకుని నగ్నంగా నిలబడ్డ నిశిరాతిరిని చూసి
జాలిగా కలల దుప్పటి కప్పబోతున్న నన్నువెక్కిరిస్తున్నట్లు….
కీచురాళ్లు చేసే అల్లరికి
బిక్కుబిక్కుమంటున్న రేయి గుండెలదిమిపెట్టుకుంటుంది…
మగతతీరని దాహంతో చీకటి పెట్టె పరుగులకు
జాములు జాములుగా కాలం విడిపోతున్న వేళ
భళ్ళున తెల్లవారిపోతుంది….
కలను పోగొట్టుకున్న నేను
మరో భంగపాటుకు దొరికిపోతుంటాను.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!