నేను ఇంతే

అంశం::(“ఊహలు గుసగుసలాడే”)

 నేను ఇంతే

రచన: మంగు కృష్ణకుమారి

నా ఊహలో నేను అత్యుత్తమురాలిని
చీమకి కూడా అపకారం చేయలేని
దయామయిని! ‘దేహీ’ అన్నమాట
వినలేని కరుణా మూర్తిని!

కుక్కపిల్లా, అడవిపందీ, కొండచిలువా
దేన్ని తలచుకున్నా అయ్యో అనే అంటాను! ‘మనుషులంతా ఒక్కటే’
అని ఎలుగెత్తి అరుస్తాను!

చిరునవ్వులతో దాన కర్ణుడిలా
నిరంతరం దానాలు చేస్తూనే
ఉంటాను! ‘ఓలమ్మో, మా అమ్మగారిని
సూడక ఒక్కదినం ఉండలేనమ్మో’
అంటూ మా పనమ్మాయి అసిరమ్మ

నిజం లోకి వస్తే ఒకరోజు పనిమనిషి
రాకపోతే అసిరమ్మ తల్లి అవతారం ఎత్తుతాను!
వేలకొద్దీ జీతం వచ్చినా ఒక రూపాయి ఎవరికీ ఇవ్వను!
ఇంట్లో బొద్దింక కనపడ్డా,దయలేకుండా
చీపురుతో తోస్తాను!

***

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!