తొలిరేయి

అంశం : నిశిరాతిరి

తొలిరేయి
(తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన : యాంబాకం

మధురమైన నీ జ్ఞాపకాలలో
చేయన ప్రేమ ప్రయాణం
ఘగన వీధులలో

సుందరమైన నీ స్వప్నాలలో
తీయని నిద్ర పోనా
నీ కంటిపాపలలో

తీయనైన నీ కోరిలలో
మునిగి పోనా హృదయం
లో అనుక్షణం ఊహలలో
కొట్టుకు పోనా నీ చూపులలో

నీ కలవరింతలలో ఆగి
పోదా నా చివరి శ్వాస
ఏకాంతసేవలలో ఆశలఅనుభూతు
లలో మల్లెపువ్వు
ల పానుపులలో

నిను చూసిన క్షణాలలో
తెలిపోతిని ఆకాశంలో
కరిగి పోతిని నీ కమ్మని
కౌగిలలో ఊహల పల్లకిలో

నువ్వు కనపడి ని ఆ
పండు వెన్నెలలో
నిను వెతకనా మబ్బులలో
నీ రూపు నిచూసా కోననులో
నీవుదాగిన సముద్రంలో
వెన్నెల కిరణాలలో
నెలవంకవంకరలలో

మన ఏకాంతం లో ఆ
చురుకైనచూపులలో
మన తోలిరేయిలో
కనులు కనులు కలుపు
కొనే నిశి రాతిరి లో.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!