చెమట చుక్కలు

చెమట చుక్కలు
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన :కార్తీక్ దుబ్బాక

మండే ఎండలో, ఎత్తే మట్టిలో.
కాలే కొలిమిలో, కొట్టె సుత్తి దెబ్బలో,
దున్నే పొలంలో, వేసే పంటలో
మోసే బరువులో, బండల క్వారీలో,సుత్తి దెబ్బలమోతలో,
తవ్వే బొగ్గు బావుల్లో, నరికే చెట్ల అడవుల్లో, పని చేసే కాడ,పాటు పడే కాడ,
పంట తడిపే కాడ, పంట కోసే కాడ,
శ్రమ జీవి ఆలసటలో
గొంతు తడిసెకాడ, మబ్బు లేని చోట, నీడ రాని చోట
శ్రామికుని, కర్షకుని, గొంతు ఎండిన కాడ,
తల నుండి జారే మెడనుండి కారే ,
చెమట చుక్కలు..నీటి చుక్కలై ఫలితాలు తేవంగా,
మనుషులు అన్నీ శుఖాలు పొందుతున్నారు
శ్రమ జీవిని మరిచిపోతున్నారు
చెమట చిందించిన శుఖాన్ని పొందని కర్షకులు
అందరికోసంపాటుపడే శ్రామికులు,
చిందుస్తున్నారు చెమటచుక్కలు
(శ్రమ జీవులను గౌరవిద్దాం.)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!