ఇష్టం 

అంశం: ఇష్టమైన కష్టం

ఇష్టం 
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: చెరుకు శైలజ

ఇష్టమైతేే  ఏది కష్ట అనిపించదు.
కష్టం అనుకుంటే అది ఇష్టం లేదు అని అర్ధం
కొన్ని మనకు ఇష్టం లేకున్నా చేయవలసి వస్తుంది
మరికొన్ని ఎంతో ఇష్టంతో చేస్తాము
కన్నతల్లి నవమాసాలు కడుపులో బిడ్డను మోసి
కానుపు కోసం ఎంతో  కష్ట పడుతుంది.
ఆ  పసిబిడ్డ చూసి
తను పడ్డ  కష్టము మరచిపోతుంది
అది తల్లి  ప్రేమ
ఎంత బాధ పడ్డ
కన్న కడుపు తీపి
వలన  ఇష్టం పెంచుకుంటుంది.
తనది అన్న దాని మీద ఎంతో
ప్రేమతో ఇష్టం  కలిగి వుంటారు.
అందుకే మనం చేస్తున్న ఏ పని అయిన
దాని పైన ఇష్టం  పెంచుకోవాలి
అప్పుడు ఆ పని మీద  మనకు ఇష్టం పెరగడం వలన
అంత కష్ట పడ్డట్లు అనిపించదు.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!