మారిపోతున్న సంస్కృతి

మారిపోతున్న సంస్కృతి
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక

మన సంస్కృతి మారిపోతుంది
రోజు, రోజుకి దిగజారిపోతుంది
చినిగిన అంగీలే అందమైనాయి
ధనం మన దేశ సంస్కృతినే మార్చివేస్తుంది,
దేహము కనపడే బట్టల్లో అందాలన్నీ ఆరబోతలై మారుతుంది, నా దేశ సంస్కృతి,
ధనవంతులకు ఒంటినిండా బట్టలు బరువాయే,
దేహాన్ని దాసే బట్ట పీలకలు పేదలకు కరువాయే,
పబ్ లా సంస్కృతి పెరిగి పోయే
ఆడ, మగ ఆనందలాయే,
విపరీత మైకమావరించి సభ్యత మరిచిపోయె,
మారిపోయిన సంస్కృతి పెరిగి పోయే అన్నిచోట్లా,
వికారమై వెర్రి పోకడలాయే నా దేశ సంస్కృతి,
మోకాళ్ళ పైకి బట్టలు అందాలాయే, పీలికలే ఫ్యాషనలాయే,
యువత భవిత కాలిపోతున్నది, చేజారి పోతున్నది,
మితి మీరిన స్వేచ్ఛతో దారి తప్పుతున్నది,
యువత మత్తులోజోగుతుంది జల్సాలు చేస్తున్నది,
ఆనందాల క్రీడల్లో అందాల బ్రతుకుల్లో తేలుతున్నది,
మానవత్వపు మరకలు అంట కుండ పెరుగుతున్నది,
బాధల బతుకులు చూడకుండ ఉంటున్నది,
చెమట చుక్కల వాసన చూడకుండ పెరుగుతున్నది,
పంటలు పండించె రైతుని ఈసడించుకుంటున్నది
ఆనందాలన్నీ ఇచ్చే శ్రామికుని మరిచి పోతున్నది,
భవిష్యత్తుని మంటగల్పు తున్నది,
విచ్చలవిడి వ్యసనాల పోకడలో మగ్గుతున్నది,
సమాజం కూడా పెంచుతున్నది, పోషిస్తున్నది.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!