మది భావాల సందడి

అంశం: ప్రేమలేఖ

మది భావాల సందడి
(తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: పద్మావతి పి

మది నూరడించలేక, నీ స్నేహపు తలపులతో
నా మనసుకి సాంత్వన గా(ఓదార్పుగా) రాస్తున్నా నేనొక “ప్రేమలేఖ”

నీలాకాశంలో తారల ఒడిలో చల్లగా మెల్లగా తారాడే జాబిల్లిని చూస్తూ నీవేనని మురిపంతో మురిసి పోతున్నాను..

నేలపై సెలయేరుల అలలలో కలువ కన్నెనై
నీవొస్తావని, కౌగిలిలో లాలిస్తావని నిరీక్షణలో వేగిపోతున్నాను..

మాటలతో చెప్పలేని భావాల అక్షరాలను మల్లెల మాలలుగా పేరుస్తున్నాను
నా అనుభూతుల ఆనందాలను నీకే పంచాలని క్షణమొక యుగంగా
గడుపుతున్నాను
నీ ఆరాధన కే అంకితమైన నా గుండె కోవెలలో నిన్నే ప్రేమ దేవతగా నిలుపుకొన్నాను..
మత్తుగా గమ్మత్తుగా చిలిపిగా చిందులు వేసే మధురోహలతో
మారాం చేసే మనసును భారంగా గారంగా ఓదారుస్తున్నాను..

రాగాలను మమతానురాగాలకు వారధిలా నా ఈ ప్రేమలేఖను కన్నుల నిండా నిండిన కన్నీళ్లతో నీకే అంకితం చేస్తున్నాను..

నిరతం, అనునిత్యం, అనవరతం నీ నామమే ధ్యానంగా
నీ ప్రేమకై అంజలి ఘటిస్తూ నిద్దురలే లేని రాత్రులలో నీ వస్తావని ఎదురు చూసే బాధతో గాథనై మౌనంగా విలపించే..
“నీ రాధ”
*******

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!