నా కన్నీరు

నా కన్నీరు

రచన:: రాయల అనీల

నా కన్నీరంటే నాకిష్టం…..
ఏదైనా బాధ నన్ను చేరగానే
మొదటగా నేనున్నాను
అని వచ్చేస్తాయే అందుకు
తట్టుకోలేని హృదయపు బాధని
పంచుకుంటానంటాయే అందుకు
ఏడ్చే కళ్ళకి ,మండే గుండెకి
మోయలేని బరువును తగ్గిస్తాయే అందుకు
ఎవరికీ చెప్పుకోలేని బాధనైనా
తీర్చే శక్తి దానికుందే అందుకు
ప్రతీ కష్ట సమయాన అందరూ తోడుండరు
అనే జీవిత సత్యాన్ని చూపిస్తాయే అందుకు
సమస్యనుండి పరిష్కారం వెతుకొమ్మని ధైర్యం చెబుతూనే
నాలో నాకే తెలియని ఆత్మస్థైర్యంతో బాటు
కాస్త అహాన్ని కూడా పెంచుతుందే అందుకు
అందుకే ..నా కన్నీరంటే నాకెంతో ఇష్టం….

***

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!