పెనిమిటి

పెనిమిటి

రచన: యాంబాకం

నాటుకోడి కూర రా పెనిమిటి కోరివండి నానోయ్ పెనిమిటి ఎంత ఘాటుప్రేమ

కరకర లాడెగారె లోయ్ నావలపంతా కూరి చెసినానోయ్ పెనిమిటి ఎంతఘాటు ప్రేమ

తియ్యని జిలేబిలోయ్ పెనిమిటి తీరగాచేసినానోయ్ జిలేబిలో ప్రేమపాకం కలిపినానోయ్ పెనిమిటి ఎంత ఘాటుప్రేమ

కమ్మని భోజనం. ఓయ్ పెనిమిటి కమ్మ కమ్మ గా చేసినోయ్ పెనిమిటి కమ్మని భోజనం లో నాకాం‌క్ష వేసినానోయ్ పెనిమిటి ఎంత ఘాటుప్రేమ

చందమామ యిదుగోనోయ్ పెనిమిటి కన్నుల కింపేనోయ్ పెనిమిటి వెన్నెలలో నా కన్నెవలపునే
వెన్నగలిపి నానోయ్ పెనిమిటి ఎంత ఘాటు ప్రేమ

పూవుల పానుపు ఇదిగో మల్లెవ్వులు బరిచిందోయ్ పెనిమిటి పువ్వలలో నామనస్సనంతా పొదిళయవి పెట్టినానోయ్ పెనిమిటి పదవోయ్ పవళింతకు పెనిమిటి ఎంత ఘాటుప్రేమ
—————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!