వన మయురమా!

వన మయురమా!

రచన: వేముల ప్రేమలత

వన మయూరమా! అందమంటే నీదేనే

వన్నె చిన్నెలతో హోయలొలికించేవు

వానంటే నేకెందుకంత మక్కువ?

వలచి వగచే చెలి కోసం నాట్యమాడేవట

విరహ తాపాన్ని నీ నాట్యంతో మాన్పించేవట

వాలుచూపులతో చుట్టేసేవట, కళ్ళతోనే కలవరపెట్టేవటా

వింజామరలకై నీ పింఛాలను ఇచ్చేవట

విష్ణు మూర్తి నీ పింఛం ధరించి శిఖిపింఛమౌళి అయ్యేనట

వినాయకుని అన్న కుమార స్వామికి వాహనాని
వట

విజయాలకు ప్రతీక కార్తీకేయునితో ముల్లోకాలను తిరిగేవట

వెన్నదొంగ అందంలో సగం నీ పింఛానిదే కదా

వానమ్మకు నీకు అవినాభావ సంబంధం
ఉందా యేం?

విశ్వంలోని అందాన్నంతా దాచుకున్నావనే కాబోలు జాతీయ పక్షి గా ఎంచుకున్నారేమో!

వేటగాళ్ల వలలకు నీ జాతి అంతరించి పోతుంది
అంటే

విచారంగా ఉంది, ముందు తరాలకు కనిపిస్తావో లేదో అని

విహంగానివే అయినా పైపైకి ఎగురలేవేమి?

వర్ష ఋతువులో, ప్రకృతి సోయాగలలో

వన మయిరమా! నీ నాట్యం

వీక్షించే మా కనులు చేసుకున్న పుణ్యం ఏనాటిదిదో

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!