గమ్యం చేరుకో!

గమ్యం చేరుకో!

దోసపాటి వెంకటరామచంద్రరావు

గమ్యంలేని పయనమా?
లక్ష్యంలేని జీవితమా?
ఎక్కడుంది నీ గమ్యం?
ఎంతవరకు నీ పయనం?
ఆశలవలయంలో చిక్కకున్నావు
నిరాశమయమని చతికిలపడ్డావు
జీవితమంటె చీకటివెలుగుల చక్రభ్రమణమని మరిచావు
అనుభవాలు నీకు గుణపాఠాలే కదా!
ఆస్తులు అంతస్తులు గాలిమేడలే కదా!
నీవు కోరుకున్నవేవి దక్కలేదు
నీవు చేయాల్సినవేవి చేయలేదు
చివరికి నువ్వుచేరాల్సిన గమ్యం చేరుకో!
ఎన్నాళ్ళీ పయనం?
ఇక నువ్వు సాగలేవు
నువ్వు చేరాల్సింది చితిమంటలకేనని తెలుసుకో!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!