పచ్చ దనం

పచ్చ దనం

రచన: చెరుకు శైలజ

లోకమంతా పచ్చదనంతో నిండిపోవాలి
ప్రతి ఇల్లు పచ్చని చెట్లతో నిండి ఉండాలి.
ప్రకృతి తన అందాలతో మురిపించాలి.
మానవులు ఆయువు ఆరోగ్యలతో ఉండాలి.
ఆనందంతో మనసు పులకించి పోవాలి.
జలపాతాలు జల జల రాలుతు పారాలి.
నెమలి పూరి విప్పి ఆనందంతో నాట్యం చేయాలి.
నా మనసు ఉల్లాసంతో ఉరకలు వేయాలి.
ప్రకృతి మనకు ఇచ్చిన ఆయురు ఆరోగ్యం
ప్రకృతిని కాపాడుకోవాలి మనిషి.
అప్పుడే ఈ ప్రకృతి మనల్ని రక్షిస్తుంది
ప్రకృతి మాతకు జేజేలు పలుకుదాం
ఏ కలుషితం చేయకుండా చూసుకుందాం
మనం ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉందాం
అందరిని ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంచుదాం.
హరిత వనాన్ని మంచి మనసుతో రక్షిద్దాం .

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!