ఓ.. ప్రేమిక హ.. ప్రేమిక

ఓ.. ప్రేమిక హ.. ప్రేమిక

రచన: చిరునవ్వు rj రాల్స్

కొంటె చూపుల్తో నను దహిస్తు దరిచేరిన శ్రీరంగా..
ఉహల ఉత్సాహన్ని పండించి చేయకు మదిని భారంగా..
నా ఒంటరి ఆశలు నీ మాటల మంత్రానికి తడిసి ముద్దయ్ పారంగా..
చిలిపి అల్లరితో నింగినంటే చొరవను చూపి ఉడికించి ఊరించేవా సారంగా..
మనసుల మధ్య అలకలు మొలకెత్తేవేళ ఆడని నాలుకతో కసిగా కసిరావో కారంగా…
ఆపై సుతిమెత్తని బుగ్గలు తడిమి
యమ లాలించేవా గారంగా..
చాలు చాలీ మేళతాళాలు
తాళలేని నీ గారడీలకు తపిస్తూ తపిస్తూ తలకిందులైనదే నా గమ్యం..
నీ ఊహల ఉచ్చుబరిలో బయటికిక రాలేక బయపడి చూస్తుందే…
సాగనివ్వని సతి బంధమనే
సరికొత్త సంకెళ్లేసిన సవతివైనావే..
దాన్ని చలించనియ్…
నిన్ను స్తుతించనియ్….

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!