అక్షరసేద్యం

అక్షరసేద్యం

రచన: శిరీష వూటూరి

ఊహాలెన్నో మేల్కొల్పగ
ఉదయాన్నే లేచాను

కర్షకుడినై కలము పట్టి
హృదయమునందు
హలము పట్టి
అక్షర సేద్యం చేసాను

అల్లిబిల్లి భావనలతో
లతలు అల్లుకున్నాయి

ముచ్చటైన రాగాలతో
మొగ్గలెన్నో తొడిగాయి

పదాల కూర్పులతో
పువ్వులెన్నో పూసాయి

కమ్మనైన కవితలా
కాయలెన్నో కాసాయి

ఫలితములే ఫలములు కాగా
సాహితీ తోట విరబూసింది

వర్ణమాల మాలకాగా
తెలుగుతల్లి మురిసింది..

రచన: శిరీష వూటూరి

ఊహాలెన్నో మేల్కొల్పగ
ఉదయాన్నే లేచాను

కర్షకుడినై కలము పట్టి
హృదయమునందు
హలము పట్టి
అక్షర సేద్యం చేసాను

అల్లిబిల్లి భావనలతో
లతలు అల్లుకున్నాయి

ముచ్చటైన రాగాలతో
మొగ్గలెన్నో తొడిగాయి

పదాల కూర్పులతో
పువ్వులెన్నో పూసాయి

కమ్మనైన కవితలా
కాయలెన్నో కాసాయి

ఫలితములే ఫలములు కాగా
సాహితీ తోట విరబూసింది

వర్ణమాల మాలకాగా
తెలుగుతల్లి మురిసింది..

***

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!