కన్నీళ్లు

కన్నీళ్లు
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన : మాధవి కాళ్ల

గొడకి మనసు ఉండదు..
దానికి  ఏ బాధలు , కన్నీళ్లు ఉండవు..
నాకు నేనే ఆ గోడను అయితే  బాగుండేది..
కొన్ని రోజులు ఇల్లు నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది..
తర్వాత మీ శబ్దానికి మనస్సు
అలవాటు పడుతుంది…
సరిగ్గా అప్పుడే ఇంట్లో మొదలవుతుంది గొడవ..
మనసు నిశ్శబ్దానికి అలవాటుపడి ఉన్నప్పుడు ఆ గొడవ కి ఎంత దూరంగా ఉండాలని
అనుకున్నా మనసు ఒప్పుకోదు…
మెదడు ఆలోచనలతో, మనసు బాధ తట్టుకోలేక కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటుంది…
అందరి ముందు కన్నీళ్లు దాచుకోవడం
చాలా కష్టం…
ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా ఏడుదాం అనుకుంటే అప్పుడు కన్నీళ్లు రావు…
ఎన్ని సార్లు అనుకున్నా మనసుని పక్కదారి పట్టించలేకపోతున్నాను…
ప్రతి బాధ నుంచి ఒక పాఠం నేర్చుకుంటున్నాను..
భరించలేని బాధల్ని  తట్టుకోవడం
చాలా చాలా కష్టం…
మనసుకి చిన్న గాయం అయిన చాలు కన్నీళ్లు వచ్చేస్తాయి..
కన్నీళ్లు ఎవ్వరూ చూడకుండా చూసుకోవాలి కానీ కన్నీళ్ళని ఆపడం చాలా కష్టం…
లేకపోతే ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని అడిగితే సమాధానం ఉండదు నా దగ్గర…
కొన్ని సమయంలో కన్నీళ్ళు వస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది..
కొన్ని సందర్భాల్లో అవి రాకుండా ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది….
కన్నీళ్లను దాచడం చాలా కష్టం..

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!