మధురమైన జ్ఞాపకానివి

మధురమైన జ్ఞాపకానివి

రచన: సిరి.M

మొదటి  రోజు నిన్ను  చూసినప్పుడు ఎలా ఉన్నావు
ఇప్పుడు కూడా అదే చిరునవ్వు తో ఉన్నావు
నీలో నాకు నచ్చింది నీ చిరునవ్వే
ఎంత బాధ వచ్చినా  ఓర్పుతో ఉంటావు
నీ బాధని  ఎదుటి వాళ్ళకు తెలియనివ్వవు
నీ సంతోషంలో సగ భాగం చేసుకుంటావు కానీ
నీ బాధ నీ మాత్రం పూర్తిగా నువ్వే అనుభవిస్తావు
ఎందుకు చెప్పలేదు అని ప్రశ్నిస్తే
వెన్నెలాంటి చిరునవ్వే సమాధానం అవుతుంది
అందుకే బుజ్జి నువ్వు అంటే అంతా ఇష్టం
తొలకరి చిరుజల్లు లా ఉల్లాసంగా
వెన్నల వెలుగులో చల్లదనంలా
నీతో మాట్లాడుతుంటే మనసు కి హాయిగా ఉంటుంది
అందుకే  నీ ఊహల్లో ఒక్క క్షణమైనా ఉండాలి అని అనుకుంటాను.
నీ  ఊహల్లో ప్రతి నిత్యం విహరిస్తున్నా నన్ను
మరిచిపోకు నేస్తమా
ఎప్పుడు నా మనసులో నిలిచిపోయే
నువ్వు మరిచిపోలేని ఒక మధురమైన జ్ఞాపకానివి.,…
******

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!