నీ కళ్ళు

నీ కళ్ళు

రచన: రాయల అనీల

నీ కన్నుల్లోకి చూడాలంటేనే భయం
భయమే మరి నీలి గగనాన
నెలవంక లాంటి వెన్నెలే నీ చూపైనా
చూపులతోనే భస్మం చేసే నీ కోపాగ్ని అంటే భయం
భయమైనా సరే నీ నీలి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ
ప్రపంచాన్ని మరువడం నాకిష్టం
నాకిష్టమైనా భయమే మరి
వాటిని చూస్తూ నీతో మాట్లాడాలంటే
మాట్లాడుతూ నీ తేనే పలుకులకు అవుతాన్నేను నీ వశం
వశమైనా పర్వాలేదు వాటికే బానిసనైపోతా
బానిసైనా సంతోషమే కానీ నీనుంచి
అడుగు దూరమైనా భరించలేను
భరించడం కంటే ఆ క్షణమే
నా మరణాన్ని ఆస్వాదించడం నాకిష్టం
నా ఈ ఇష్టాన్ని కోరుకోవనే తలుస్తున్నాను ప్రియా ….

@@@

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!