అజ్ఞాన చీకట్లను తరిమే జ్ఞాన సంపదలు

అజ్ఞాన చీకట్లను తరిమే జ్ఞాన సంపదలు
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య

ఇంటింటా దీపాల వెలుగులు
మనసున మురిసే ఆశా జ్యోతులు
తారా జువ్వలా ఎగసేను ఆనందాలు
మతాబులా మెరిసేను జీవితాలు
వెలుగుల కాంతులే కాకర పువ్వొతులు
పిల్లల నవ్వులే పెద్దల మోముపై
మెరిసేను ప్రేమ పులకరింతలు
దీపాల సంబరాలతో ఊరు వాడా వెలుగులు
పిల్లా పెద్దా బాధలు మరిచి వేసేను అడుగులు
అజ్ఞాన చీకట్లను తరిమే జ్ఞాన సంపదలు
నలుదిశలా దివ్యంగా వెలిగే నవ్య శోభలు
తొలగాలి మనిషిలోని అహంకార ముసుగులు
ఇంట తెచ్చేను దీపావళి కోటి దివ్వెల కాంతులు
జీవితంలో శుభాలతో వచ్చెను విజయాలు
టపాసుల మోతతో వీధి వీధినా కేరింతలు
చిచ్చురబుడ్డి వెలుగుల్లో మెరిసేను
మరింతగా ఇంతి సొగసులు
జగతినే జాగృతం చేసే కాంతుల
తారా తోరణాలు
అమవాస్య చీకట్లను తరిమే
జ్ఞానోదయ వెలుగులు
అంతర్జాల సమూహలలో వెలిగేను
కవితా సుమాలు
బహుమతులతో ప్రతి మదిలో
ఆనంద సరాగాలు
మనకంటూ ఓ విలువలు ఉన్నాయి
దీపాల వెలుగుల్లో అవి మరింత
మెరియాలని ఆకాంక్షిస్తూ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!