అంతరాత్మ

అంశం: మనస్సాక్షి

అంతరాత్మ
(తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన : కార్తీక్ దుబ్బాక

ధర్మా ధర్మ వివేకమే మనిషిని మాన్వితుడను చేస్తుంది,
అంతరాత్మ ప్రభోదంతోనే
మనిషి విజ్నుడవుతాడు,
తప్పోప్పుల నడవడికి మనసాక్షి, ఓ చురక
మనిషి చేయు చెడుకార్యాలకు
ఆత్మసాక్షి, ఒప్పుకుంటేదానవుడు, మానవుడే
వివేకం, ఆత్మ పరిశీలన చేసి ఆపితే మహనీయుడే, మానవుడు,
చెంచల మనసును మార్చేది అంతరాత్మ,
మనిషిని, మార్చేది మనసాక్షి
అది లేనివాడికి, ఆవేదన మిగిలిచ్చేది,
మనిషి అంతరాత్మ.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!