సర్వాంతర్యామి

అంశం: స్వేచ్చా స్వాతంత్ర్యం ఎక్కడ!?

సర్వాంతర్యామి
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి

దొరికిందిపుడు స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రం మరింత
యదేచ్ఛగా దుర్వినియోగపరచుకొనే వాళ్ళకు
పెద్దలపైన తిరగబడడంలో పిల్లకు స్వేచ్ఛ
గురువులనెదిరించడంలో శిష్యులకు స్వేచ్ఛ
అనువుగా దొరికిన అబ్బాయిల జీవితాలతో
ఆడడంలో పొగరుబోతు భామలకు స్వేచ్ఛ
అబలలను వాడేసుకొని మోసగించడంలో
ధనమదాంధులైన అబ్బాయిలకు స్వేచ్ఛ
కాదేదీ కల్తీకనర్హం అన్నట్లు అన్నిట్లోనూ
కల్తీ చేయడంలో కల్తీవ్యాపారులకు స్వేచ్చ
లంచాలతో అక్రమాలు చేయడంలో కొందరికి
దేవుడిపేరున దోచుకోవడంలో కొందరికి స్వేచ్ఛ
విహరిస్తున్నాయి స్వేచ్ఛాస్వాతంత్రాలిలా
మొండి మహమ్మారిలా సర్వాంతర్యామిలా
వర్ధిల్లగలవివి మనందరిలో పాపభీతి కలిగి
వాటిని సద్వినియోగానికి మలచుకొనేవరకూ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!