పనిలో నిబద్దత

ఆంశం: మనస్సాక్షి పనిలో నిబద్దత (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సావిత్రి తోట “జాహ్నవి” ఒక పనిని ఆరంభించే ముందు ఇష్టాయిష్టాలతో పనిలేకున్న మనస్సాక్షి అంగీకారం తప్పనిసరి. మన

Read more

అంతరంగ సాక్షి

అంశం: మనస్సాక్షి అంతరంగ సాక్షి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట అంతరంగపు సత్య అసత్యపు సాక్ష్యం మనస్సాక్షి. దారితప్పి ఏమార్చే మన నడవడికను సరైన దారిలోకి

Read more

మానవ మనసు

అంశం: మనస్సాక్షి మానవ మనసు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: నారు మంచి వాణి ప్రభాకరి మానవ మనసు తెలుసుకుని జీవించాలి ఇది అంతా సులువు కాదు మనస్సాక్షి

Read more

అంతరాత్మ

అంశం: మనస్సాక్షి అంతరాత్మ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన : కార్తీక్ దుబ్బాక ధర్మా ధర్మ వివేకమే మనిషిని మాన్వితుడను చేస్తుంది, అంతరాత్మ ప్రభోదంతోనే మనిషి విజ్నుడవుతాడు, తప్పోప్పుల

Read more

కనిపించని కన్ను

అంశం: మనస్సాక్షి కనిపించని కన్ను (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సావిత్రి కోవూరు మనము చేసే మంచయినా, చెడయినా మనము చేసే మేలైన, కీడైన, హెచ్చరించే కన్నొకటి ఎల్ల

Read more

అక్కుపక్షి

అంశం: మనస్సాక్షి అక్కుపక్షి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఎం వి. ఉమాదేవి మాటిమాటికీ తొంగిచూడకే మనస్సాక్షి లాభం నష్టం బేరీజుల్లో నిండి ఉన్నానే అక్కుపక్షీ ! సాయం

Read more

నా మనసు

అంశం : మనస్సాక్షి నా మనసు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన : మాధవి కాళ్ల మనసా ఓ మనసా ఎందుకే అతనిని  చూస్తే  ఎన్నో జన్మల బంధంలా అనిపిస్తుంది

Read more

వలపు గంధం

అంశం: మనస్సాక్షి వలపు గంధం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సుజాత.పి.వి.ఎల్ రెండు మనసులు.. మూడు ముళ్ళతో పెనవేసుకున్న పవిత్ర బంధం.. వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ

Read more

నీడలా మనస్సాక్షి

అంశం: మనస్సాక్షి నీడలా మనస్సాక్షి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఎల్ గంగాధర్ తనువు జీవితాంతం.. మనసుకి శాంతి తనలోని మనసు నానారకాల కోరికలకు అశాంతి తనువు జీవితాంతం

Read more

నీ మనసే నీ దర్పణం

అంశం: మనస్సాక్షి నీ మనసే నీ దర్పణం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన : ఎస్. ఎల్. రాజేష్ అభివృద్ధి పథాన పరుగులు తీస్తూ నా పయనం ఆరోహణం

Read more
error: Content is protected !!