ఫ్లాన్

ఫ్లాన్ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సావిత్రి తోట “జాహ్నవి”          రాజేష్, రమణి భార్య, భర్తలు. రాజేష్ ఎడ్డెం అంటే రమణి తడ్డెం అనే రకాలు. ఇలా

Read more

శాకపాకములలో రారాణి (వంకాయ)

శాకపాకములలో రారాణి (వంకాయ) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సావిత్రి తోట “జాహ్నవి” శాఖపాకములందు రారాణియై వెలుగుచుండ శిరస్సుపై సహాజంగా అమరిన కిరీటం ధరించుటచే సకల పాకశాకముల్లో నను రారాణి

Read more

స్నేహం

స్నేహం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన:సావిత్రి తోట “జాహ్నవి”            రాజేష్ కి టామ్ అంటే చాలా చాలా  ఇష్టం. అతడు  లేనిదే తాను

Read more

శ్రీరస్తూ.. శుభమస్తూ

శ్రీరస్తూ.. శుభమస్తూ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సావిత్రి తోట “జాహ్నవి” స్మితకి  పెళ్లిచూపులలో పెళ్లి కోడుకును చూడగానే.”అరడుగుల  బుల్లెట్…” పాట పాడుకోవాలనిపించింది. తరువాత ఆ సంబంధం కట్నకానుకలు దగ్గర తప్పిపోతే…

Read more

అంతర్జాల మాయ (బుర్రకథ)

అంశం: హాస్యం అంతర్జాల మాయ (బుర్రకథ) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సావిత్రి తోట “జాహ్నవి” వినరా వినరా వీర కుమారా! కమ్మని కథ చెప్తాను!! మంచి కవిత చెప్తాను!!

Read more

పొగడ్త – తెగడ్త

అంశం: హాస్య కథలు పొగడ్త – తెగడ్త (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సావిత్రి తోట “జాహ్నవి” లక్ష్మమ్మ కుటుంబం అంతా పెళ్లికి వచ్చారు. ఈ కరోన కారణంగా, చాలా

Read more

స్మార్ట్ ఫోన్

అంశం: నేనో వస్తువుని స్మార్ట్ ఫోన్ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సావిత్రి తోట “జాహ్నవి” నేనో వస్తువునీ అని పోరపాటున కూడా తలవకండి. ఈ లోకపు గుండెకాయను నేను.

Read more

పనిలో నిబద్దత

ఆంశం: మనస్సాక్షి పనిలో నిబద్దత (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సావిత్రి తోట “జాహ్నవి” ఒక పనిని ఆరంభించే ముందు ఇష్టాయిష్టాలతో పనిలేకున్న మనస్సాక్షి అంగీకారం తప్పనిసరి. మన

Read more

అంతెరుగని బావి

అంశం: అంతు చిక్కని రహస్య ప్రదేశాలు అంతెరుగని బావి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సావిత్రి తోట “జాహ్నవి” మన గ్రామాల్లో బావులను అందరు చూసే ఉంటారు. బావుల్లోని

Read more
error: Content is protected !!