చదరంగమంటి జీవితం

అంశం: చీకటి వెలుగులు

చదరంగమంటి జీవితం

రచన: కమల ముక్కు

చీకటి మాటున వేధనలు
వెలుగులో ఆనందాలు
అప్పుడప్పుడూ సంతోషాలు
అలకలూ బ్రతిమలాడటాలూ
అన్నింటి కలయికే జీవితం

చదరంగం మంటి జీవితాన్ని
నడిపించడమే సవాలు ప్రతి మనిషికీ
పావుల్ని కదుపుతూ
ఎత్తుకు పై ఎత్తులు వేస్తూ
గెలుపును సంపాదించుకోవడమే జీవితం

ఆటలో గెలుపోటములు సహజం
గెలిచిన నాడు సంతోషించి
ఓడిన నాడు బాధపడేకన్నా
ఓటమితో పాఠం నేర్చుకుని
గెలుపు వైపు సాగిపోవడమే జీవితం

ఓటమి లే చీకట్లై ఆవరించినా
గెలుపనే వెలుగువైపుగా
సాగించే అలుపెరుగని
పయనమే జీవితము
చీకటి వెలుగుల సమాహారమే
మానవ జీవితం

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!