సకల కలలరాణి *చరవాణి*

సకల కలలరాణి *చరవాణి*       

రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక

చెరవాణి, నా వలపులరాణి
తలపుల వయ్యారి,
ఎన్నిఒయలు నీలో,అరచేతిలో ఉండి,
అల్లరి ఎంతో చూపిస్తావు నీలో చూడని విషయంలేదు..
అన్నింటిలోమదినిమురిపిస్తావు.కదిలించే చిత్రానివి,కమనీయ దృశ్యానివి….
ఎన్ని చేష్టలున్నాయో నీలో
నిద్రలోకూడా నావెంట నీవే….
అవసరానికి నువ్వేకావాలి……
ఆనందానికి నువ్వేఉండాలి……
అల్లరికి,ఆందోళన కి నువ్వే……
మదిని మురిపించి,కళ్ళుగుచ్చి,
మనసుని విరిసే గాయనివి…….
మహా రంగుల చిత్రానివే…..
అవసరానికోమాట చెప్పుతావు
ఆనందాన్నిస్తావు,……..
అనవసరంమైనవిఎన్నో చూపుతావు,కాలాన్నిమింగుతావు,……
మాయలయంత్రానివైమాయలెన్నోచేస్తావు…. మనిషినిమాయచేస్తున్న మాయల యంత్రానివి,……
నీ వలలో పడి,వదిలిఉండలేని
మనిషి లేడు, నేడు…….
ఎవరుజన్మనిచ్చారోనీకుఅందరిబంధు వైనావు,
బహు పసంద్ చేస్తున్నావు……
మంచి,చెడులకుమూలమైనావు……
*చరవాణి,సకల కలలరాణి*

You May Also Like

One thought on “సకల కలలరాణి *చరవాణి*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!