వీడ్కోలు వేడుకలు

వీడ్కోలు వేడుకలు

(తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: మక్కువ. అరుణకుమారి

నీలి గగనాన తేలియాడే తేరులు
ఆకాశరాజుకు చెబుతాయి చిటపట
చినుకుల వర్షధారలతో వీడ్కోలు

గిరులతలపై నుండి జాలువారుతూ
సెలయేరులు గిరిరాజుకు చెబుతాయి గలగలల వీడ్కోలు

నరుల కొనగోటిన చిక్కి పూబాలలు
చెబుతాయి తరురాణికి విలవిలల వీడ్కోలు

కడలి గర్భాన కలిసేందుకు ఝరులు
చెబుతాయి నదీమాతల్లికి ఉరుకు పరుగుల వీడ్కోలు

రేయంతా అలరించిన రేరాజుకు కలువరాణులు చెబుతాయి
పొద్దున్నే విరహాల వీడ్కోలు

వేకువలో వికసించిన కమలప్రియలు
మలిసంజె వేళలో ఆ రవికాంతునికి చెబుతాయి విసవిసల వీడ్కోలు

ప్రకృతి చిత్రాల ఈ ఆవిష్కరణల వీడ్కోళ్ళు నిత్య సత్యాలు
వీడ్కోలు ఆనందమే మరలివచ్చేదైతే.

ప్రతి కలియిక ఓ వీడ్కోలే!
కలిసేది విడిపోయిందుకే కాదు
కలిసి ఉన్న వేళలో కలకాలం పదిలంగా నడిపించే జ్ఞాపకాలను
ఒడిసిపట్టి పట్టేందుకే!
*********

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!