వీడ్కోలు

వీడ్కోలు

(తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: రాయల అనీల

వీడ్కోలు నిన్నటి రేయికి
వీడ్కోలు గడిచిన కష్ట,సుఖాల కాలానికి
వీడ్కోలు బాల్యసృతులకు….
వీడ్కోలు నా గడిచిన గతానికి
వీడ్కోలు నాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన గురువుకి
వీడ్కోలు నేను నిర్లక్ష్యం చేసిన సమయానికి
వీడ్కోలు నేను జారవిడిచిన కన్నీటికి

కమ్మని కలలకు ఓ వీడ్కోలు
మళ్ళీ కలుద్దాం అనే నేస్తానికి ఓ వీడ్కోలు
విడవలేక విడిచే మనసైనవాడికి ఓ వీడ్కోలు
బరువైన హృదయంతో అప్పగింతల నాడు
పెళ్ళి కూతురి చెప్పెదో వీడ్కోలు
తన ఇష్టాలను పక్కన పెట్టే
శ్రీమతిదో వీడ్కోలు

చివరి మజిలీకి చేరేసరికి ఇంకెన్ని వీడ్కోలులో…..

@@@@@

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!