రామ తారక దశరథ రాజ తనయ

రామ తారక దశరథ రాజ తనయ

పుత్రకామేష్ఠి యాగము ఫలితమై

కౌసల్యకు పుత్రోత్సాహం కలిగించి

ముగ్గురమ్మలకు ప్రీతి పాత్రుడై

సోదరులకు తోడు నీడై

వశిష్ఠుల వారి ఆశీర్వాదం పొంది

విశ్వామిత్ర మహర్షి వెనుక  

సౌమిత్రి తోడ నడచి 

సుభాహు మారీచ నుంచి

యజ్ఞ యాగాదులను రక్షించి

తాటకి మర్దించి తపస్సు వేగము గాంచి

శిలను శాపము త్రుంచి స్త్రీ ని చేసి

మిథిలలో అడుగెట్టి

మైధిలిని వివాహమాడి

అయోధ్య ఆనందాలు చెరిపి

తండ్రి మాటకై జానకిరామునిగా 

లక్ష్మణ స్వామితో వనము కేగి

మాయాలేడీ రావణుని మోసముతో

సీతాపహరణ జరగగా కృంగిపోయి

హనుమను భక్తునిగా పొంది

సుగ్రీవ స్నేహము కారణముగా వాలిని వదించి

జాంబవంతుడే కాక 

సమస్త వానరముతో

సముద్రుడి సాయముగా వారధి కట్టి 

లంకా నగరమున అడుగుపెట్టి

కుంభకర్ణుని వధించి

రావణ సంహారము చేసి 

విభీషునికి లంకను అందించి

మాతను తెచ్చి 

అగ్ని ప్రవేశం అరుదెంచి

అయోధ్యకై బయలెళ్ళి

మహారాజ పట్టాభిషిక్తుడై

ధర్మ పాలనగావించి

రామ తారక దశరథ రాజ తనయ

          రచన::సిరి

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!