వెయ్యిఅబద్ధాలు

వెయ్యిఅబద్ధాలు

రచన: ఆకొండి వెంకట శాస్త్రి

జన జీవన గమనం లో
బ్రతుకు తెరువు నిలుపుకునే తరుణంలో
ఆకలి చెప్పే అందమైన మాటలే..
వెయ్యి అబద్ధాలు…
నిజం మర్చిపోయి, నైజం మారిపోయి
తేజం కోల్పోయి, మనసు చంపుకుని
మనుగడ సాగించే గుండెల్లో దాగిన
నిజానికి.రంగేసి …నిలువు నీడకోసం
చెప్పే చక్కెర పలుకులు.. వెయ్యి అబద్ధాలు..
నూరేళ్ళ బంధానికి పునాది వేసే
అసలు నిజాలు కి ….రంగులు దిద్ది
కొంగు ముడి వేసే మంత్రాలే
వెయ్యి అబద్ధాలు…
రేపటి ఉదయాన్ని చూడాలని
నేటికీ ఊపిరి నిలుపుకునే
తపనలో..తప్పక చెప్పే
తడబడే మాటలే వెయ్యి అబద్ధాలు…
అసలు నిజం చెప్పడం ఏనాడో
మర్చిపోయిన మానవులకి
నిత్య కృత్యం గా నిలువనీడ
నిలుపు కోవడం కోసం
చెప్పే (అ)సత్యాలే అందమైన వెయ్యి అబద్ధాలు…

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!