మార్గాలు

మార్గాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మహేష్ వూటుకూరి ఎదుటి వారిలోని నిజాయితీని చులకన చేసినప్పుడు నీలోని అసమర్థత ఎంతో బట్ట బయలవుతుంది ..!! ఎదుటి వాని పనితనం లేదా నిబద్ధత విశ్వసనీయత

Read more

లే లే కదులు

లే లే కదులు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మహేష్ వూటుకూరి ఎవరేమైనా  ఏదైనా అనుకోని నీ ఆలోచన నీదై నీ ఆచరణా నీవై ఉడుంపట్టు పట్టి మొదలెట్టు ఉడుకు

Read more

కాపాడుకుందాం

కాపాడుకుందాం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మహేష్ వూటుకూరి మన ప్రతి అవసరం తీర్చే వస్తువుకు మూలాధారం పుడమి. మన ఆకలి తీర్చే ప్రతి ఆహారానికి మూలం చెట్లు. మన జననం

Read more

నిమిత్తమాత్రుడను

నిమిత్తమాత్రుడను (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: మహేష్ వూటుకూరి కుప్ప తొట్టిలో బిడ్డడు ఏ కన్న తల్లి బిడ్డడో ఆ తల్లికి ఏ కష్టమొచ్చిందో జాలి తలచి జోల పాడాను

Read more

నా పెదవులపై…

అంశం:- హాస్యకథలు నా పెదవులపై… (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన:మహేష్ వూటుకూరి మాటకు ముందు నవ్వు, మాటతో నవ్వు మాట తరువాత నవ్వు అదీ  ఈ కథ కథానాయిక లలిత 

Read more
error: Content is protected !!