అనుకోని అతిధి

అనుకోని అతిధి
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: బాలపద్మం

అమ్ములుకి కొత్తగా పెళ్లి అయ్యేను
మగడి మేనమామ అతిథిగా వచ్చేను
వంట రాని అమ్ములు ఆలోచించేను
ఉట్టి మీద ఊరగాయ కిందకు దింపేను
ఉదయపు పప్పు, రాతిరి చారు మిగిలేను
వాటిని కలిపి తాలింపు వేసేను
కూర తింటే అరగదని సర్ది చెప్పేను
చివిడిన అన్నానికి దిగులు చెందేను
తెలివిగా మెత్తని ముద్ద మంచిదనేను
పెరుగు లేదని చెప్పక చల్ల కలిపేను
ఉప్పు వేసి నిమ్మకాయ పిండేను
ఆకలి మీద ఉన్న అతిధి ఆహా అనేను
కడుపు నింపిన తెలివికి మెచ్చుకునేను
కూతురిలా ప్రేమ చూపెనని మురిసి పోయేను
ఉపాయముంటే మంచి జరిగేను
అని చెప్పకనే చెప్పేను
అమ్ములు తెలివికి మగడు అబ్బురమొందేను

You May Also Like

6 thoughts on “అనుకోని అతిధి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!