మనిషి పయనం

అంశం: చీకటి వెలుగులు

మనిషి పయనం

రచన: కార్తీక్ దుబ్బాక

మనిషి పయనం ఓ మర్మం
ప్రపంచ పాత్రాభినయం,
జననం,ఆరాంగేట్రం “జీవన యానం,”
నాటకరంగం లోబ్రతుకు పయనం లో చీకటి వెలుగులు మొదలు అనునిత్యం,
బాల్యం అంతులేని ఆనందాల పయనం,
యవ్వనం అనుభూతుల, అను బంధాల పయనం,
బంధాలు, భాద్యతలు పెరుగే కాలగమనం,
కష్టాలు పెనవేసే పయనం
పగలు,చీకటి పాత్ర నటించే నాటక పాత్రలపోషణం,
కోప తాపాలా గండాలా జీవన పోరాట పయనం,
మనిషి జీవనం చీకటి వెలుగుల గమనం,
కష్టాల, సుఖాల జీవన పాత్రల
పోసించు నాటకశాల
సంతోషాల, దుఃఖాల జీవితమే
చీకటి వెలుగుల రంగేళి క్రీడ,
మనిషి జీవితం ఏమి తీసుకొని వెళ్ళని పయనం,
చూసి, నటించి బాధ్యతల నుండి,అన్నీమిగిల్చివెళ్లేపయనం,
మనిషి జీవనం చీకటి వెలుగుల
పయనం,
మనిషిపయనం,జీవనయానం,
సుఖ, దుఃఖాల జీవితం..

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!