నీ జతగా

నీ జతగా
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: సుశీల రమేష్

గాలికి గంధము పూసే
నీ మాటల పరిమళం
కోసం నా మనసు పడే
ఆరాటం నీకు కనబడలేదా
నా కమల నయనాల లేఖలు
నిన్ను చీర లేదా, మబ్బుల
మాటున చంద్రమా కనికరించి
నాకు నీ జాడ తెలుప లేవా
నాపై దయ చూపి కనబడలేవా
నా మదిని దాటని మౌనం
నీ పిలుపు కోసం ఎదురు
చూచు చున్నది.
నీ స్వరము లోని
మాధుర్యం వినాలనే
నా తపన తీరేలా
నన్ను పిలువలే వా.
నాఎదురుగా వచ్చిన
నీతో మాట కలపలేక
నా  చెక్కిళ్ళలో ని సిగ్గు
అడుగు దూరంలో
ఆగిపోమంటుంది
మనసు మాత్రం అతడే
నీ జతగాడు అని నీ
జతగా నన్ను చేరువ
కామటుంది.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!