ఓ మనిషి నీ మనుగడ

ఓ మనిషి నీ మనుగడ
(తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

రచన: సరిత రవిప్రకాష్

ఓ మనిషి నీవు శాశ్వతం అనుకుంటున్నవా
ఈ భూమిపై,
మానవత్వం లేని నీవు
సమాజంలో, నీ బ్రతుకు
సాగించిన అది మరణంతో సమానమే.
మనిషిని మనిషే
మోసం చేసుకుంటున్నాడు
డబ్బుపై వ్యామోహంతో
అమ్మానాన్న అక్కచెల్లి
అన్నాతమ్ముడు అన్న
బంధాలను మరిచి
డబ్బుపై వ్యామోహం
పెరిగిపోతోంది…
ఇది నేటి మనిషి జీవన
విధానం, ఆశలకు అంతే లేదు ఎంత
ఉన్నా ఇంకా ఏదో
కావాలి అన్నటువంటి
ఆశతో జీవిస్తున్నాడు
తన ఉనికినే
మరిచిపోయాడు
తన పుట్టుకను
కన్నవాళ్లను
మరిచిపోతున్నాడు
ఇదే నేటి మనిషి
మానవ విలువలు.
మానవీయత
విలువల్ని కాపాడు
ఓమనిషి మరిచిపోకు
నీ విలువల్ని , డబ్బే
ప్రధానం కాదు
బంధాలు కూడా
బలమైనవే మనం
నిలుపుకుంటే
ఏ బంధమైన
బలపడువుతుంది.
మనం నలుగురితో మంచిగా ఉంటూ నలుగురి మంచిని కోరుతూ మన అన్నవాళ్ళను దూరం చేసుకోకుండా
మానవత్వాన్ని బ్రతికిద్దాం మంచిని నలుగురికి పంచి పెడదాం ఓ మనిషి
నీ మనుగడను కోల్పోకు….!!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!